Cài LAMP + VirtualHost trên CentOS 7 - PHP 7.4 - MariaDB 10.4

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
12
Points
38
by Admin, 396 views.
1. Bước 1: Cài đặt Apache và cấu hình cơ bản
1.0 Swap

Hướng dẫn tạo Swap ( trên CentOS và Ubuntu )

1.1. Tắt Selinux
Để tắt Selinux các bạn chạy lệnh sau

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config && setenforce 0

1.2. Cài đặt Apache
Để cài đặt Apache trên centOS các bạn chạy các lệnh sau
View hidden content is available for registered users!


4.5. Kiểm tra
Tiếp theo các bạn truy cập ip-vps/pma hoặc tên-miền/pma để kiểm tra
1595317940577.png4.6. Cách Nâng cấp PHP trong LAMP / Apache

Nếu bạn đang xài php5.6 giờ muốn nâng lên 7.3 thì làm như dưới
Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository

Đầu tiên bạn hãy tải về công cụ quản lý cấu hình yum:
# yum install yum-utils

-- CentOS 6
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

-- CentOS 7
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP bạn muốn nâng cấp lên. Ví dụ PHP 7.3.

# yum-config-manager --enable remi-php73

Kiểm tra phiên bản PHP bạn đang sử dụng với lệnh:

# php -v

và tắt php repository tương ứng này đi vì sử dụng PHP 7.3 rồi! Ví dụ server mình đang xài PHP 5.6.40 (thay số tương ứng vào nha: php55 php56 php70 php71 php72 php73)

# yum-config-manager --disable remi-php56

Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa, bạn sẽ thấy dòng có remi-php56 được disabled và remi-php73 đã enabled:

# yum repolist all

1605370443809.png


Sao lưu lại cấu hình PHP hiện tại:
# cp /etc/php-fpm.conf /etc/php-fpm.conf.bk
# cp /etc/php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/www.conf.bk


Update PHP lên phiên bản mới nhất 7.3 bằng lệnh:

# yum update php-fpm -y

Khôi phục lại cấu hình PHP hiện tại:

# \cp /etc/php-fpm.conf.bk /etc/php-fpm.conf
# \cp /etc/php-fpm.d/www.conf.bk /etc/php-fpm.d/www.conf


Xong rồi đó, kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh
# php -v

Cài đặt Redis trên CentOS 7/6
Cài đặt Rclone để backup VPS Linux - Code lên Google Drive
Cài đặt Fail2ban bảo vệ VPS/Server khỏi tấn công dò mật khẩu SSH
Nguồn: Tổng hợp từ internet.
 

Attachments

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
12
Points
38
by Admin, 396 views.
================== tạo database dataname username
mysql -u root -p[email protected] -- Đăng nhập MySQL
create database dataname; -- Tạo database
create user 'username'@'localhost' identified by '[email protected]'; -- Tạo và thiết lập quyền cho user
grant all on dataname.* to username@localhost; -- Thiết lập tất cả quyền cho user
 

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
12
Points
38
by Admin, 396 views.
Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal.

Đăng nhập MySQL
mysql -u root -p

Tạo database
create database dbname;

Tạo và thiết lập quyền cho user
create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

Để thay đổi password user
set password for 'username'@'localhost' = password('password');

Thiết lập tất cả quyền cho user
grant all on dbname.* to [email protected];

Nếu bạn muốn giới hạn quyền cho user thì dùng dòng lệnh sau
grant SELECT on dbname.* to [email protected]; // SELECT là quyền

Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user
ALL
ALTER
CREATE VIEW
CREATE
DELETE
DROP
GRANT OPTION
INDEX
INSERT
SELECT
SHOW VIEW
TRIGGER
UPDATE


Reload all the privileges
FLUSH PRIVILEGES;

Thoát
exit
 
Top