Cài đặt giao diện cho Ubuntu 16 – Linux Gui Server (Xubuntu) trên vps Google Cloud

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
9
Points
38
by Admin, 153 views.

Terminal Commands:

1. sudo apt update
2. sudo apt upgrade
3. sudo useradd -m -s /bin/bash enteryournamehere
4. sudo passwd enteryournamehere
5. sudo usermod -a -G sudo enteryournamehere
6. su - enteryournamehere
7. sudo su
8. su - enteryournamehere
9. sudo apt install xfce4 xfce4-goodies
10. sudo apt install -y tightvncserver
11. vncserver
12. vncserver -kill :1
13. nano ~/.vnc/xstartup


14. Enter this text inside nano xstartup

#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &


Và nhấn tổ hợp phí Control + x để lưu lại nhá

chmod +x ~/.vnc/xstartup
sudo reboot


Sau khi khởi động lại thì chưa vào = IP:Port đc đâu.

Phải chạy lệnh dưới này nữa nhé:


vncserver


Sau khi chạy nó hiển thì vài dòng thông báo đại loại như là: Bây giờ có thể remote vào, có thể nó đòi password … log.. này nọ.

Giờ thì cài VNC Viewer rồi bật lên login với ip:port

VD: 123.321.123.22:5901 rồi nhập user pass vào là đc.

1. https://cloud.google.com/

2. https://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html
 
Top