Active Windows 10 – Kích hoạt tất cả các bản Win 10 không cần phần mềm

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
14
Points
38
by Admin, 267 views.
Dưới dây là code Active windows 10 – Kích hoạt được tất cả các bản.
Đầu tiên, bạn copy code dưới và lưu lại thành 1 file tên là active.cmd
Sau đó, chạy file với quyền quản trị (adminstrator). Nhập Y để restart máy lại rồi check lại xem ok chưa nà!
Đại công cáo thành!!!!!
Code:
@echo off
title Windows 10 ALL version activator&cls&echo ********************************** &echo Copyright: Youtube: 2013Electronics and Computers &echo.&echo Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Enterprise, Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Education&echo.&echo.&echo ********************************** &echo Windows 10 activation...
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul
echo ********************************** &echo.&echo.&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.chinancce.com
if %i%==2 set KMS_Sev=NextLevel.uk.to
if %i%==3 set KMS_Sev=GuangPeng.uk.to
if %i%==4 set KMS_Sev=AlwaysSmile.uk.to
if %i%==5 set KMS_Sev=kms.chinancce.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms.shuax.com
if %i%==7 exit
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul
cscript //nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&  ********************************** & echo. & choice /n /c YN /m "Do you want to restart your PC now [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to the server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
shutdown.exe /r /t 00
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
A Software - Tips 0
Top