Resource icon

Addon XF 2.X Remove Location 1.3.0

No permission to download
Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you 1.3.0

Add-on này sẽ xóa các trường location, website và about you từ trang hồ sơ thành viên và trang tài khoản dựa trên quyền của nhóm người dùng.

1588727120854.png

1588727130035.png

1588727135883.png
Top